PRIVATLIVSPOLITIK

Denne privatlivspolitik (“Politik”) beskriver, hvordan Outdoor Service, som dataansvarlig indsamler og behandler dine personoplysninger i forbindelse med din brug af vores hjemmesider og aftaler om levering af varer, events og andre serviceydelser.

Outdoor Service har udarbejdet denne Politik, fordi vi er fast besluttede på at opfylde vores forpligtelser angående behandling af personoplysninger iht. gældende dansk ret og EU-lovgivning på området (”GDPR”). Formålet med vores Politik er at give dig oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger og overholdelse af GDPR.

Behandling af personoplysninger

Outdoor Service modtager personhenførbare oplysninger i forbindelse med bestillinger afgivet via webshoppen, e-mailkorrespondance samt levering af varer og serviceydelser.

Outdoor Service behandler disse oplysninger efter skriftlige interne instrukser, der sikrer fortrolighed, og at behandlingen sker i overensstemmelse med såvel EU databeskyttelsesforordningen som databeskyttelsesloven.

Kontaktoplysninger

Outdoor Service, Smedegården 19, 4320 Lejre, CVR.nr. 19274047, for de personoplysninger, der modtages og behandles.

Spørgsmål til behandling af personoplysninger rettes til info@outdoorservice.dk.

Formål

Outdoor Service behandler alene personhenførbare oplysninger i det omfang, det er nødvendigt i forhold til at kunne give tilbud, udføre de opgaver og levere de varer og serviceydelser, Outdoor Service har påtaget sig eller for at varetage Outdoor Services berettigede interesser i at påberåbe, præciseres eller forsvare sine retskrav.

Personnummer og eventuelle følsomme personoplysninger som helbredsoplysninger, fagforeningstilhørsforhold, religiøs, seksuel orientering med videre behandles i overensstemmelse med kravene i databeskyttelsesloven.

Oplysninger, der behandles, kommer primært fra vores kunder. Outdoor Service sikrer løbende, at der alene behandles korrekte og opdaterede oplysninger.

Økonomi

Outdoor Service anvender E-conomic regnskabssystem, og der er med leverandøren indgået databehandlingsaftale. Personhenførbare oplysninger videregives med det formål at anvende systemet.

Alt materiale, herunder henvendelser vedrørende afgivelse af tilbud, arkiveres elektronisk i mailboks eller elektronisk dokument bibliotek.

Overførsel af personhenførbare oplysninger

Det kan ved behandlingen af Outdoor Services opdrag være nødvendigt at overføre personhenførbare oplysninger til bogholder eller andre med hjemmel i de til enhver tid gældende regnskabs og -bogføringslove.

Personhenførbare oplysninger slettes senest 5år efter opgavens afslutning. Perioden er fastsat under hensyntagen til Outdoor Service s forpligtigelser efter bogføringsloven samt mulighed for imødegåelse af sager om mangelsansvar.

Personoplysninger videregives ikke til markedsføringsmæssige formål.

Personhenførbare oplysninger overføres ikke til lande udenfor EU/EØS, medmindre der er indgået særskilt aftale herom.

Den registreredes rettigheder

Indsigtsret

Outdoor Service giver efter anmodning en registreret person ret til indsigt i de personoplysninger, det behandler.

Berigtigelsesret

Urigtige, objektive data, der behandles om en registreret, kan kræves berigtiget af den registrerede person. Den registrerede har ret til at få eventuelle ulovligt behandlede oplysninger slettet hos Outdoor Service.

Dataportabilitet

En registreret person har ret til dataportabilitet, ved at modtage de oplysninger personen selv har givet Outdoor Service i et almindeligt maskinlæsbart format.

Ret til indsigelse

Den registrerede kan i visse tilfælde gøre indsigelse mod behandlingen af dennes personoplysninger. Hvis den registrerede har ret til at få begrænset behandlingen, vil Outdoor Service kun behandle oplysningerne, bortset fra opbevaring, med samtykke fra den registrerede eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til at blive glemt

Såfremt personoplysningerne ikke længere er nødvendige for at opfylde formålet med indsamling, eller hvis den registreredes legitime interesse i at oplysningerne slettes, er større end Outdoor Service s interesse i, at oplysningerne gemmes, kan den registrerede kræve oplysningerne slettet.

Om den registreredes rettigheder henvises til Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, der findes på www.datatilsynet.dk

Klage til Datatilsynet

Den registrerede har ret til at klage til Datatilsynet over den måde Outdoor Service behandler den pågældendes personoplysninger. Datatilsynets kontaktoplysninger findes på www.datatilsynet.dk